Kontakt & Logo
DomůApartmányPenzionyHotelyAutobusová dopravaDůležité informaceVýletyKontakty

Všeobecné podmínky

Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře DIANA GROUP-TOUR s.r.o. / dále jen všeobecné smluvní podmínky CK/, platí pro všechny pobyty a služby cestovního ruchu poskytnuté cestovní kanceláří DIANA GROUP-TOUR s.r.o. / dále jen CK/. Všeobecné smluvní podmínky CK jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem a CK.

Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah uzavřený mezi CK a zákazníkem je upraven v těchto Všeobecných podmínkách a řídí se závaznými právními předpisy. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné smlouvy o zájezdu - závazné přihlášky /dále jen smlouva o zájezdu/ a uhrazením zálohy. Zájezdy CK je možné si objednat a zakoupit ve všech prodejních místech CK a dále v síti autorizovaných prodejců, kteří jsou k prodeji zájezdů CK zmocněni. CK si vyhrazuje právo oznámit změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V případě odlišných údajů jsou závazné vždy údaje uvedené na smlouvě o zájezdu. Originál smlouvy o zájezdu bude evidován v CK, potvrzená kopie bude předána zákazníkovi. Právo účasti na zájezdu zákazníka vzniká až uhrazením 100% hodnoty zájezdu.  Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že se plně seznámil a souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami. CK poskytuje své služby všem zájemcům bez omezení, pouze osoby mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let a účastníci zájezdu ve věku 15-18 let jen s ověřeným písemným souhlasem zákonného zástupce.

Cenové a platební podmínky
Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená v platném ceníku, nebo cena smluvní potvrzená CK a zákazníkem na smlouvě o zájezdu. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují DPH.  CK má právo na jednostranné zvýšení ceny, oznámené zákazníkovi nejpozději do 21. dne před zahájením zájezdu, a to v případech, kdy došlo po datu stanovení cen v  katalogu /01.10.2017/ ke zvýšení cen za dopravu včetně cen pohonných hmot a ostatních plateb spojených s dopravou, nebo se zvýší směnný kurs české koruny vůči EUR, použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Zákazník nemá nárok na případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem. Služby, které nejsou součástí ceny, budou účtovány odděleně od sjednané ceny zájezdu. Zákazník hradí zálohu  v okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu ve výši 50% ceny nebo 1000,-Kč za osobu do 28.2.2018 (druhá záloha do 50% ceny zájezdu musí být uhrazena do 15.3.2018), doplatek hradí zákazník nejpozději do 30 dnů před uskutečněním zájezdu. Pokud se zákazník přihlásí na zájezd v termínu kratším než 30 dnů před uskutečněním, je povinen uhradit plnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Do dne poskytnutí poslední služby jsou uhrazené částky považovány za zálohy.  V případě nedodržení dohodnutých termínů úhrady zákazníkem, je CK oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit včetně zachování práva na náhradu nákladů CK spojených se zrušením účasti / níže uvedené storno poplatky/ zákazníkem. Bez zaplacení celé dohodnuté částky, nemá zákazník nárok na účasti na zájezdu a čerpání služeb CK.  Po úplném zaplacení poskytne  CK zákazníkovi nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu bližší informace a předá mu doklady pro ubytování a čerpání dalších služeb /voucher/.

Způsob úhrady
Při bezhotovostním způsobu úhrady se za den úhrady považuje den připsání na účet CK.  Dále lze provést úhradu hotovostním vkladem přímo na účet CK a také úhradu v hotovosti v CK. Při platbě je nutné vždy uvádět správný variabilní symbol uvedený na smlouvě o zájezdu, tak aby mohla být platba řádně identifikována. Neoznačené platby budou považovány za zálohy a mohou být použity na úhradu jiných splatných závazků zákazníka. 

Služby
Služby, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, jsou specifikovány u jednotlivých popisů služeb, nabídek a programů v katalogu. Rozsah sjednaných služeb musí být vždy přesně uveden ve smlouvě o zájezdu. Pokud zákazník po uzavření smlouvy o zájezdu požaduje změnu uvedených údajů / změna jména, termínu, místa/, která lze uskutečnit, uhradí CK poplatek, který činí do 40 dnů před odjezdem částku 300 Kč. Pokud požaduje změnu v době kratší než 40 dní před odjezdem uhradí zákazník poplatek ve výší 7% z hodnoty zájezdu, minimálně však 500 Kč. Změny provedené v období kratším jak 20 dní před odjezdem, lze ze strany CK považovat za zrušení smlouvy a za novou objednávku včetně nároků na úhradu stornopoplatků.CK může poskytnout služby, které nejsou součástí ceny a konečná cena bude o tyto poskytnuté služby zvýšena. Zákazník musí své zvláštní požadavky uvést při uzavírání smlouvy o zájezdu. O zajištění zvláštních služeb v průběhu pobytu nebo cesty může zákazník požádat delegáta, který se pokusí tyto služby zprostředkovat. Úhrada takto poskytnutých služeb provede zákazník přímo na místě dodavateli služby. Za zajištění této služby je CK oprávněna si vyúčtovat vzniklé náklady, min. však 10% z hodnoty poskytnuté služby. CK neručí za kvalitu služeb objednaných zákazníkem v místě pobytu u průvodce, hotelu či jiné organizace. Označení zatřídění některých ubytovacích zařízení v Chorvatsku dle počtu hvězdiček neodpovídá evropským standardům. Z popisů je však rámcově patrno vybavení a poloha objektu. Uvedené fotografie mají pouze ilustrační charakter. Stravování je poskytováno dle norem zahraničního partnera. V cenách stravování nejsou zahrnuty nápoje, pokud v katalogu není uvedeno jinak. Za pronájem lehátek a slunečníku se na některých plážích platí poplatek. Při uplatnění slevy „dítě zdarma“ není nárok na čerpání služeb (strava a lůžko), pokud není v katalogu uvedeno jinak.
Zrušení zájezdu ze strany CK
CK je oprávněna v případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků, který činí 25 osob na zájezd, nebo jestliže není uskutečnění zájezdu proveditelné v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, zájezd zrušit. CK si vyhrazuje právo písemně nabídnout zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Pokud zákazník do 5 dnů po obdržení návrhu změny neodstoupí od uzavřené smlouvy, má se za to, že s její změnou souhlasí. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené zálohy, případně na převedení zálohy na náhradní zájezd bez jakýkoliv stornopoplatků, při zrušení zájezdu, nebo při závažné změně programu ze strany CK. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna trasy a příjezdu a odjezdu z důvodu bezpečnostních a dopravních, změna hodiny odjezdu a změna data a hodiny příjezdu. Pokud se zákazník nedostaví 15 minut před odjezdem autobusu a zmešká čas odjezdu (uvedený v pokynech na cestu), nemá nárok na vrácení zaplacené částky a bude vyloučen z přepravy.CK je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému obsahu smlouvy, které jsou nezbytné a které CK úmyslně nezpůsobila, nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zájezdu. CK nepřebírá odpovědnost za změny způsobené zásahem vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů, jež mají dopad na kalkulaci ceny zájezdu, nebo z důvodů mimořádných okolností /změna politické a vojenské situace/, stávek, dopravních problémů a poruch, neštěstí a dalších okolností, které CK nemohla ovlivnit.  U zrušení zájezdů z důvodu zásahu vyšší moci garantuje CK zákazníkovi vrácení všech již uhrazených plateb.

Zrušení zájezdu ze strany klienta
Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu. Odstoupení musí být oznámeno CK písemně a pro určení doby zrušení zájezdu je závazné datum doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla CK . V tomto případě má právo CK účtovat stornopoplatky , výše stornopoplatků závisí na době, kdy CK obdržela oznámení od odstoupení od smlouvy o zájezdu a to do:

- 40 a více dní před odjezdem            skutečně vzniklé náklady, nejméně však   7% z ceny zájezdu 
- 39 až 30 dní před odjezdem             skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15% z ceny zájezdu           
- 29 až 21 dní před odjezdem             skutečně vzniklé náklady, nejméně však 25% z ceny zájezdu
- 20 až 10 dní před odjezdem             skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40% z ceny zájezdu
- 9 až 3 dny před odjezdem                skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% z ceny zájezdu      
- 2 a méně dnů před odjezdem         100% z ceny zájezdu

Stornopoplatek hradí zákazník a je splatný ihned. CK má právo odečíst si stornopoplatek z již uhrazených záloh. Při výpočtu stornopoplatků se do stanoveného počtu započítává den přijetí písemného odstoupení a nezapočítává den, kdy má být poskytnuta první služba. Zákazník je povinen při odstoupení od smlouvy vrátit veškeré ceniny /voucher, doklad o pojištění/. Do doby jejich předložení, nebudou zákazníkovi vráceny již uhrazené platby po odečtení stornopoplatků. V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu, popř. musí být vyloučen ze zájezdu z důvodu nedodržení celních, pasových, devizových či jiných předpisů, nemá nárok na vrácení  již zaplacené částky.

Pojištění
Veškeré ceny zájezdů uvedené v katalogu zahrnují povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.. Povinné smluvní pojištění CK je součástí  ceny zájezdu a zahrnuje pojištění zákazníka. Na jeho základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případě úpadku CK. Podrobné ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění včetně názvu pojišťovny, podmínek pojištění a způsobu oznámení pojistné události budou uvedeny na dokladu o pojištění, který zákazník obdrží při podpisu smlouvy o zájezdu, popř. nejpozději při převzetí voucheru. Cestovní pojištění – CK zprostředkuje na žádost klienta. V případě pojistné události řeší klient sám vše přímo s asistenční službou dané pojišťovny ( není v kompetenci delegáta CK). Pojistitel poskytne na jednoho pojištěného (není-li uvedeno jinak) pojistné plnění do výše těchto pojistných částek Pojištění Turista České pojišťovny a.s.:

a) léčebné výlohy:
• Evropa 3000.000Kč
b) úrazové pojištění:
• Nezbytné léčení 20.000 Kč
• Smrt následkem úrazu 100.000 Kč
• Trvalé následky úrazem 200.000 Kč
c) z pojištění zavazadel
• Pojištění zavazadel 10.000 Kč
• Za jednu věc max. 5.000 Kč
d) z pojištění odpovědnosti za škodu
• Na zdraví 2000.000 Kč
• Na věci 1000.000 Kč
• Finanční 500.000 Kč
e) z pojištění storna zájezdu
• 80% storno poplatků  (maximálně 20.000 Kč)

Povinné pojištění CK a cestovní pojištění zákazníků CK se vztahuje na všechny osoby, které zaplatily zálohu nebo celou cenu zájezdu, za podmínek stanovených ve Všeobecných pojistných podmínkách pojišťovny a smluvních ujednáních mezi CK a pojišťovnou. Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z pojistného vztahu. U dětí, které se zúčastní zájezdu zdarma, je nutno zaplatit povinný příplatek a to ve výši 210,- Kč/týden. Podrobné ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění včetně názvu pojišťovny, bližších podmínek pojištění a způsobu oznámení pojistné události budou uvedeny na dokladu o pojištění, který zákazník obdrží při podpisu smlouvy o zájezdu, popř. nejpozději při převzetí voucheru. Ve smlouvě musí být správně uvedeny všechny pojišťovnou požadované osobní údaje, v případě opaku, zákazník není pojištěn. Pokud klient nevyužije možnost uzavřít cestovní pojištění Turista od ČP nabízené CK, při pojistné události nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související.

Reklamace služeb
Nároky na reklamaci musí zákazník uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce po ukončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění. Došlo-li k nesplnění programu nebo některých služeb z viny CK, má zákazník právo na náhradu jen do výše nečerpaných služeb.  V okamžiku vzniku reklamace musí být sepsán zápis mezi zákazníkem a recepcí ubytovacího zařízení nebo poskytovatelem služeb o předmětu reklamace, který bude ze strany recepce řádně potvrzen.  Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky pouze v případě, že si zákazník nechá recepcí ubytovacího zařízení zaznamenat do všech dílu voucheru, / tzn. do listu, které odevzdal ubytovateli/ které služby nebude čerpat. Bez splnění těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci v CK.  V průběhu poskytování služeb má CK povinnost poskytnout adekvátní náhradu za nedodržené služby, tak aby zájezd mohl pokračovat. Přijetí náhradní služby je považováno za splnění služby. V případě poskytnutí služby nižší kvality, než je uvedená ve smlouvě o zájezdu, se CK zavazuje vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

Ostatní upozornění
V ostatním  platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. V souladu s ustanovením §14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, CK informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory ze smluv uzavřených s CK prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.

Důležitá upozornění
Zákazníci, kteří uzavřou smlouvu o zájezdu včetně těch, kteří jsou na smlouvě uvedeni, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů včetně evropského průkazu zdravotního pojištění v době konání zájezdu.  V případě, že se z důvodu neplatných dokladů nemůže zákazník zúčastnit zájezdu, posuzuje se tato situace dle bodu „zrušení zájezdu ze strany klienta“. Zákazníci, kteří si zajišťují vlastní dopravu, odpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí / zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz aj./.  Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy České republiky nebo navštívené země. Pokud by  zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh a program zájezdu nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy ČR nebo navštívené země, může být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.  V případě, že cestující v průběhu zájezdu ztratí, nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen si nové opatřit sám a na vlastní náklady. V případě pomoci zástupce CK  má CK právo vyúčtovat náklady spojené s touto pomocí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Zákazník podpisem smlouvy uděluje souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu a dalších samostatných služeb poskytnutých cestovní kanceláří DIANA GROUP-TOUR s.r.o., IČ 62064592 (dále jen CK), dále za účelem marketingu, propagace nabízených služeb poskytnutých nebo zprostředkovaných CK. Dále k vymáhání případné pohledávky CK za zákazníkem, ověřování a hodnocení platební morálky a důvěryhodnosti zákazníka s použitím souvisejících registrů akviziční činnosti. Tento souhlas uděluje zákazník pro všechny údaje, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu.
V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů i vyjádření nesouhlasu se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních údajů.
Zároveň svým podpisem prohlašuje, že si je vědom svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a byl seznámen se všemi údaje zde uvedenými a všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů a to i prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Závěrečné informace
Katalog pro rok 2018 včetně ceníku byl zpracován dle ustanovení zákona 159/99 Sb. Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah těchto Všeobecných podmínek odpovídají všem skutečnostem známým a dostupným v době tisku a cestovní kancelář DIANA GROUP TOUR s.r.o. si vyhrazuje právo aktualizace a změn.  Nabídka ubytování v apartmánech i hotelích je rozmanitá a široká. V naší CK i u ostatních autorizovaných prodejců Vám rádi pomůžeme s výběrem  Vaší dovolené a poskytneme bližší informace k jednotlivým letoviskům a poskytovaným službám. 

Doufáme, že si z naší široké nabídky vyberete a využijete nabízených služeb naší cestovní kanceláře.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Created by: iNFERNAL cOMPUTERS
TOPlist