Kontakt & Logo
DomůApartmányPenzionyHotelyAutobusová dopravaDůležité informaceVýletyKontakty
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Předmět
Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti cestovní kanceláře Diana Group Tour s.r.o., se sídlem Tyršova 48, 513 01 Semily, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Královým v oddíle C, vložka 7557, IČO 62064592 (dále jen „ CK Diana“) za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování. Poskytování služeb cestovního ruchu, odpovědnost za poskytnutí služby a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanovením  zákona č.89/2012 Sb., občanský  zákoník.  Nároky vzniklé z  přepravy se  uplatňují a vyřizují  dle  platných  přepravních  předpisů
dopravních společností.

Uplatňování reklamací
Uplatnění práva zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti CK Diana za vady zájezdu nebo pobytu (dále jen „reklamace“) dle Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zajištění pobytu musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. Zájezd/pobyt má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutá do zájezdu/ pobytu poskytována v souladu se smlouvou. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě, má zákazník právo uplatnit u zástupce CK Diana v místě poskytované služby, v kterékoli provozovně nebo v sídle CK Diana a bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také u této třetí osoby. Reklamaci může zákazník uplatnit za svoji osobu i za osoby v jejichž prospěch služby dle smlouvy objednal a to v jakékoliv formě. Při uplatňování reklamace je zákazník povinen uvést jméno, příjmení, adresu, datum, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, svou reklamaci řádně zdůvodnit a podle možnosti i průkazně skutkově doložit. V případě ústního podání reklamace, je zástupce CK Diana povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede, osobní údaje zákazníka, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále datum a způsobu vyřízení reklamace, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující zástupce CK Diana i zákazník, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem. Má-li zájezd / pobyt vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK Diana včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe přímo v místě poskytování služby u průvodce CK Diana nebo jiného CK Diana pověřeného zástupce, aby mohla být sjednána okamžitá náprava. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu v případě vady zájezdu činí dva roky. Vadu pobytu (ubytování) dle Smlouvy o cestovní službě lze vytknout do šesti měsíců od poskytnutí služby.

Vyřizování reklamací
a)Má-li zájezd/pobyt vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.  b) V případě vady zájezdu má zákazník právo určit přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK Diana odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. c) CK Diana odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady zájezdu vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu. Neodstraní-li CK Diana vadu zájezdu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu zájezdu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu zájezdu, může zákazník odstoupit od Smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného. d) Vyskytnou-li se po odjezdu zájezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK Diana bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat. To platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než je stanoveno Smlouvou zájezdu, poskytne CK Diana přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve Smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.  e) Zahrnuje-li zájezd přepravu a zákazník odstoupí od smlouvy dle odstavce c. , poskytne CK Diana zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodnou. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit v souladu se Smlouvou o zájezdu, nese CK Diana náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK Diana se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Evropské unie odvolat příslušný dopravce.  f) CK Diana je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. g) Uplatní-li zákazník reklamaci, je CK Diana pověřený zaměstnanec povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta.

Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací
Zákazník je povinen poskytovat součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod.. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci či jinému zástupci CK Diana a zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK Diana či jiného CK Diana pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, doporučuje CK Diana, aby zákazník včas a řádně uplatnil reklamaci i vůči poskytovatelům těchto služeb v zahraničí.    

Způsob vyřízení reklamace

V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu v souladu s §2537, má právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK Diana (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK Diana zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

Ostatní ustanovení 
V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
V souladu s ustanovením §14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, CK Diana informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s CK Diana prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz .

Závěrečná ustanovení
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.7.2018.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Created by: iNFERNAL cOMPUTERS
TOPlist